• علی خلیلی چچکی
 • سمت: سرپرست محترم فدراسیون ورزش های همگانی                                          
                             
 

                                                                                   
 • ایمان متقیان نژاد
 • سمت: سرپرست دبیری فدراسیون
 • عضو هیات رییسه فدراسیون
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
                            
                                               
 • مهرداد عبیدی
 • سمت: خزانه دار 
 • عضو هیات رییسه فدراسیون
 • تحصیلات: کارشناس حسابداری
                                                                                                             
 • حمید کریمی
 • سمت: سرپرست نایب رییسی فدراسیون
 • عضو هیئت رییسه فدراسیون
 • تحصیلات: دکتری تربیت بدنی


 • زهرا مشهدی
 • سمت: سرپرست نایب رییسی بانوان فدراسیون
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

 

 • سحاب مجدآبادی
 • سمت: مسئول دفتر ریاست فدراسیون

 • وحید محمودیان                                                                       
 • سمت: بازرس
 • تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت راهبردی

 • ناهیده جباری
 • سمت: رئیس آکادمی ملی و روابط بین الملل
 • تحصیلات: دکتری علوم ورزشی
 • علیرضا مهدوی
 • سمت: سرپرست سازمان ورزش های تفریحی رقابتی
      آمادگی جسمانی و روش های تمرینی
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

 • سهیلا اکبرزاده
 • سمت: مدیر امور اجرایی
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

 • نیما حسن زاده
 • سمت: رئیس سازمان توسعه فعالیت بدنی
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

 

 • سمت: سرپرست کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
 • توحید خانواری
 • سمت: سرپرست کمیته استعدادیابی
 • تحصیلات: دکتری فیزیولوژی و متابولیسم ورزشی
 • عاطفه انسان
 • سمت: سرپرست کمیته فنی - ;کمیته امور استانها - کمیته ارزیابی و عملکرد
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی


 • رضا خسروی
 • سمت: مدیر روابط عمومی
 • تحصیلات: کارشناسی علوم اجتماعی
 • نادر شکری
 • سمت: سرپرست کمیته  انضباطی
 • تحصیلات: دکترا حقوق عمومی
 
 • مریم صدیقی
 • سمت: سرپرست کمیته حقوقی
 • تحصیلات: حقوقی


 • امین کاویانی فرد
 • سمت: سرپرست کمیته پزشکی
 • تحصیلات: پزشک عمومی
 • محمودرضا قاسمی
 • سمت: سرپرست کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی
 • تحصیلات: دکترا حوزوی

 

 • فریده اشرف گنجویی
 • سمت: اندیشکده ورزش همگانی
 • تحصیلات: دکتری مدیریت ورزشی

 • صادق شیرزاد
 • سمت: سرپرست کمیته پیشکسوتان
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تربیتی


 • علی سلامت
 • سمت: سرپرست کمیته امور باشگاه ها
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد بهداشت